ČRS, z.s., MO Poděbrady

občanské sdružení

oficiální internetové stránky

Rybářská stráž

Oprávnění rybářské stráže dané zákonem
č.99/2004 Sb., par.16


Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna:
a) kontrolovat
1) osoby lovící ryby nebo vodní organismy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí tento lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon.
2) osobám lovící ryby nebo vodní organismy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
3) osoby lovící ryby pomocí elektrického proudu, zda vlastní povolení příslušného rybářského orgánu k tomuto způsobu lovu, jakož i zda vlastní potřebné osvědčení prokazující jejich způsobilost k práci s elektrickým zařízením při lovu ryb a osvědčení dokladující bezpečnou použitelnost elektrického zařízení k lovu ryb,
4) užívání jezů, zdymadel, stavidel, výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského práva,
5) způsob a rozsah užívání vod a jejich kvalitu,

b) požadovat
1) od osoby lovící ryby nebo vodní organismy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
2) od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, případně povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu nebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organismu,
3) součinnost, případně pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže,

c) zadržet
1) povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
2)úlovek, rybářské náčiní nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá,

d) vstupovat na pozemky, stavby, jezy, rybí přechody a jiná zařízení v souvislosti s výkonem funkce rybářské stráže, a to v rozsahu nezbytně nutném, a užívat k tomu v nezbytné míře existující přístupové cesty,e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.

e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.